Våra Policyer

Här har vi samlat våra riktlinjer för arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

På ITE Fabriks AB strävar vi efter att vara ett hållbart företag med starka värderingar. Vår ständiga strävan att förbättra vårt arbete omfattar både den levererade kvaliteten, vår miljöpåverkan och att säkerställa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

För att uppnå detta använder vi omfattande ledningssystem inom alla områden och har tydliga policyer som styr och vägleder vårt arbete. Våra interna policyer klargör våra förväntningar på beteendet hos både anställda och leverantörer, vilket kompletterar våra koncernövergripande riktlinjer.

Genom detta ramverk kan vi arbeta mer effektivt, säkert och med större medvetenhet. Nedan kan du ta del av våra policyer.

Vår arbetsmiljöpolicy

Bakgrund
Verksamheten ska aktivt verka för att skapa en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats för alla medarbetare genom att förebygga risken för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Minimikravet för verksamheten är att i alla avseenden följa lagar, förordningar, myndighetskrav och försäkra att det systematiska miljöarbetet (SAM) bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, förebygga, genomföra och följa upp åtgärder. Arbetsmiljöarbetet ska även innefatta jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling, inflytande och ansvar, friskvård, stresshantering, droger och missbrukshantering, frågor kring hot och våld samt organisationsutveckling.


Syfte

Syftet med denna arbetsmiljöpolicy är att klargöra för företagets medarbetare hur arbetsmiljöarbetet ser ut inom företaget.

Riktlinjer
Alla i företaget ska delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att följa de lagar och regler som finns på om rådet samt riktlinjerna i företagets policyer. Om något i denna policy skulle strida mot lagen så är det rådande lag i respektive land som gäller framför principerna som beskrivs i företagets arbetsmiljöpolicy.
Strategier för en god fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet ska integreras i den dagliga verksamheten, hänsyn till arbetsmiljön ska tas i varje beslut. Chefer, medarbetare och samarbetspartners ska arbeta tillsammans för en god arbetsmiljö. Verksamheten ska årligen, efter en utarbetad plan, ta fram åtgärder för att förverkliga arbetsmiljöpolicyn, dessa åtgärder måste följas upp och arbetas in i årsbudgeten. Arbetsmiljöpolicyn ska ses över årligen och revideras vid behov.

Mål
Verksamheten ska bedrivas i lokaler som är ändamålsenliga, funktionella, tillgängliga och anpassade för alla. Genom att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö kan den enskilde individen trivas och fungera väl, vilket på längre sikt minskar ohälsa och skador på arbetsplatsen. Om det uppstår brister eller problem ska detta så snabbt som möjligt åtgärdas.

Kunskaper
Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar risker i den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön som riskerar att leda till ohälsa. Det är också upp till arbetsgivaren att se till att det finns förutsättningar för att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

Arbetsbelastning
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda inte har en ohälsosam arbetsbelastning. Verksamhetens resurser ska fördelas utefter behov.
Arbetsgivaren ansvarar vidare för att arbetstagarna känner till:
• vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
• vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
• om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
• vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
• vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.
• vilka befogenheter de har enligt punkterna.

Arbetstid
Arbetsgivaren ansvarar även för att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Det är viktigt att planera så att det finns tid för återhämtning. Särskilt viktigt är detta vid nattarbete, skiftarbete, delade pass och där arbetstagaren förväntas vara ständigt nåbar, då dessa faktorer utgör hälsorisker.

Kränkande särbehandling
Det är viktigt att även se till den sociala och organisatoriska arbetsmiljön likväl som den fysiska. Företaget tolererar ingen form av mobbning, kränkande beteende, särbehandling, diskriminering eller trakasserier på arbetsplatsen. I vår arbetsmiljö ska alla individer behandlas jämlikt och med respekt. (se företagets Policy mot kränkande särbehandling).

Missbruk
Vi accepterar inte missbruk av sprit eller andra droger i arbetet eftersom det är en risk för både den påverkade och omgivningen.

Olyckor
Om olycksfall uppstår i arbetet ska det anmälas i CMS. HMS ansvarar för att anmälan sker till arbetsmiljöverket respektive Försäkringskassan, genom att göra en arbetsskadeanmälan. Skyddsombudet och den drabbade ska även ta del av anmälan.

Skyddsombud och skyddskommitté
Ett skyddsombud ska utses om verksamheten sysselsätter minst fem medarbetare regelbundet. Skyddsombudet utses av den fackliga organisationen, om verksamheten inte har en facklig representant utser medarbetarna ett skyddsombud. Skyddsombudet ska påpeka brister i arbetsmiljön, delta i planeringen av allt som har en betydelse för arbetsmiljön, delta i skyddsronder och underteckna arbetsskadeanmälningar. Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för medarbetarnas liv eller hälsa och kan skyddsombudet bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. ITE Fabriks AB har fler än 50 medarbetare som regelbundet sysselsätts varvid en skyddskommitté är utsedd. Skyddskommittén skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följa arbetets genomförande. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

Ansvar
Ledningen har ett övergripande ansvar för att verksamheten arbetar med arbetsmiljön enligt lagar, förordningar och uppställda mål. Varje chef har ansvar för att medarbetarna följer de lagar och regler som finns och att arbetsmiljöarbetet är en del av den dagliga verksamheten. De ska också se till att arbetsmiljöansvaret är tydligt delegerat inom organisationen och att delge medarbetaren den information som finns i arbetsmiljöpolicyn.

Varje medarbetare har ansvar för att följa instruktioner och föreskrifter och att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. De ska även alltid använda skyddsutrustning och skyddsanordningar som finns samt följa säkerhets- och ordningsföreskrifter. Skyddsombudet eller skyddskommittén företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Sammanhållande för att det systematiska arbetsmiljömötet fungerar och uppdateras är arbetsmiljösamordnaren.
Antagen av Ledning, HMS, Fackliga företrädare samt skyddsombud.
2023-08-24

Vår kvalitetspolicy

Alla produkter och tjänster som levereras måste ha sådan kvalitet att de uppfyller kundens krav och levereras i tid. Vår kvalitet och leveranssäkerhet ska vara avgörande skäl för att välja våra produktionsresurser. ITE Fabriks AB ska uppfattas ligga i linje med de bästa av våra konkurrenter.

Vi kommer att uppnå detta genom att:

  • Kontinuerligt förbättra våra processer och produktionsmetoder.
  • Tillsammans med våra kunder aktivt utveckla och anpassa produkter och tjänster.
  • Årligen uppdaterade handlingsplaner.

Alla våra medarbetare måste vara medvetna om vikten av kvalitet. Kvalitetssystemet innebär ett åtagande för alla anställda. Varje medarbetare är ansvarig för att den tjänst eller produkt han/hon lämnar vidare uppfyller de ställda kraven.

Personalen måste ha tillräcklig kunskap och kompetens för att uppfylla företagets kvalitetsmål inom sina ansvarsområden. Det måste finnas väl fungerande dokumentation, organisation och ansvarsfördelning för aktiviteter som påverkar produktkvaliteten.

Kvalitetsarbetet ska bedrivas på alla nivåer och kontinuerligt övervakas. Metoder och verktyg som säkerställer avsedd kvalitet ska användas. Dessa metoder ska vara välbeprövade och dokumenterade.

ITE Fabriks AB´s kvalitetsaktiviteter styrs av ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i IATF-standarden: 16949 och ISO9001:2015.

Vår miljöpolicy

ITE Fabriks AB bedriver i huvudsak legotillverkning av plåtdetaljer till kunder främst inom fordonsindustrin.

ITE ska arbeta med att ständigt förbättra verksamhetsledningssystemet, vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska uppfylla bindande krav som ställs på oss.

Vår största miljöpåverkan kommer från förbrukning av energi och råmaterial.

Följande områden ska förbättras på sikt:

  • Minska verksamhetens energiförbrukning
  • Materialförbrukningen i verksamheten ska ständigt effektiviseras
  • Minska förbrukningen av processoljor och maskinoljor med fokus på lösningsmedelsbaserade maskinoljor

Genom ett aktivt arbete via miljögruppen ska det skapas medvetenhet och engagemang kring verksamhetens miljöarbete.