Våra hållbarhetsmål

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är våra riktmärken på vägen mot social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vi har valt att lägga störst fokus på de mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad, och vårt arbete har redan börjat.
Här nedan har vi sammanställt de stadgar som visar hur vi arbetar med respektive mål.

God hälsa och välbefinnande

 • Säkra och trygga arbetsplatser.
 • Friskvårdsprojekt för alla medarbetare.
 • Välkomna fler nyanlända och personer med utländsk härkomst som medarbetare hos oss.

Hållbar energi för alla

 • Energieffektiv produktion.
 • Klimatklok el, förnybar el från sol, vind & vatten..

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Energieffektiv produktion.
 • Cirkularitet och återvinning av material.
 • Laddstolpar vid arbetsplatsen.

Hållbar konsumtion och produktion

 • Energieffektiv produktion.
 • Cirkularitet och återvinning av material.

Vår hållbarhets policy

Vi ställer oss bakom Bruntlandrapporten:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

För oss på ITE FABRIKS AB innebär hållbar utveckling att vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har på människor o planeten. Det innebär att vi identifierar risker, möjligheter och konsekvenser ur ett ekonomiskt, miljömässigt o socialt perspektiv, samt att vi säkrar en långsiktig framgång genom hållbara strategier.

Syftet med ITE FABRIKS AB:s hållbarhetspolicy är att integrera alla tre hållbarhetsaspekterna i vår verksamhet. (miljö, socialt och ekonomiskt)

Våra vägledande principer

 • Vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har på människan o planeten.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp till mark, luft o vatten
 • Vi gör medvetna inköp av energi och produkter
 • Vi för kontinuerlig dialog med andra företag, myndigheter och organisationer
 • Vi sätter hållbara mål och följer upp dem

Samverka med intressenter

ITE FABRIKS AB För kontinuerlig dialog med sina intressenter och är lyhörda för önskemål och krav i alla intressentgrupper. Genom ett aktivt arbete med företag, myndigheter och organisationer kan ITE FABRIKS AB medverka till en hållbar utveckling.

Medarbetarna ska kontinuerligt utbildas och informeras inom områden som resulterar i ökad hållbarhet för oss på företaget.

Åtaganden

ITE FABRIKS AB ska aktivt bidra till ett hållbart företagande. Företaget betraktar försiktighetsprincipen och samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och företaget strävar efter ständiga förbättringar i syfte att främja en hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet

 • ITE ska aktivt arbeta med att minimera sina utsläpp till mark, luft och vatten
 • ITE ska aktivt arbeta för att minimera sitt avfall
 • ITE ska aktivt arbeta med att minska sitt koldioxidavtryck

Ekonomisk Hållbarhet

 • ITE ska agera etiskt i affärer
 • ITE ska ha uthållig lönsamhet över tid
 • ITE ska utföra kvalitetskontroller av sina leverantörer för att påverka dem att vara hållbara och etiska

Social hållbarhet

 • ITE ska säkerställa en säker arbetsmiljö för sina medarbetare
 • ITE ska verka för at sina medarbetare trivs och mår bra
 • ITE ska verka för jämställdhet och motverka diskriminering
 • ITE ska agera hållbart och kommunicera sitt hållbarhetsarbete även i syfte att behålla och rekrytera rätt kompetens på företaget.

Implementering av policyn

ITE FABRIKS AB:s arbete med hållbarhet utvecklas kontinuerligt. Medarbetarna ska ha tillgång till hållbarhetspolicyn och förväntas även arbeta aktivt för att bidra till ökad hållbarhet för företaget. Vid revidering av hållbarhetspolicyn ska medarbetarna informeras om eventuella förändringar. VD är ansvarig för miljöpolicyn.

Ladda ner vår Hållbarhets policy